МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА И УСЛУГИТЕ. ВСЯКО ПОСЕЩЕНИЕ НА УЕБСАЙТА, КАКТО И СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОФИЛ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ СЕ СЧИТАТ ЗА СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЙ НА НЕСЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УЕБСАЙТА И УСЛУГИТЕ.

I. Дефиниции

Общи условия (ОУ) – условията, уреждащи отношенията между посетители и потребители на Уебсайта, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, разглеждането и използването на предоставяните услуги и ресурси, включително продажбата и доставката на Стоки чрез Е-магазина.

Потребител – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на Уебсайта и е-магазина. Посетителите (физически или юридическо лице), които осъществяват достъп до Уебсайта и услугите в Е-магазина.

Администратор – юридическото лице (търговско дружество), което управлява и поддържа Уебсайта и Е-магазина.

Стоки – продукти и други артикули, предлагани за продажба в Е-магазина.

Е-магазин – пространство за търговия, където Администраторът продава стоки и предоставя услуги в Интернет пространството.

Уебсайт – обособено пространство в Интернет, в което е достъпна платформа за онлайн услуги и съдържание, с уеб адрес (URL) https://bilkarnica.bg/

Услуга – всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.

II. Валидност и действие

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между посетители и клиенти на услугите в Уебсайта, наричани навсякъде “Потребител от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, включително продажбата и доставката на Стоки чрез Е-магазина.

2. Администратор на Уебсайта е „ДиДи ЛАЙФ“ ЕООД, търговско дружество с управител Евгения Любомирова Генчева, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК: 205593810, със седалище и адрес на управление гр. София ул. „Поп Богомил“ 25, тел: 02 983 60 03, имейл адрес: office@myherbs.bg.

3. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Посетителите, Потребителите и Администратора. Използването на Уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от ОУ.

4. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети страни, доколкото тези услуги не се предоставят от Администратора.

5. Администраторът си запазва правото да променя ОУ на Уебсайта по всяко време. Администраторът е длъжен да уведоми Потребителя за всяко изменение в ОУ в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство по подходящ начин ( комуникация с електронна поща или друго). Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на Уебсайта. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва Уебсайта по какъвто и да е начин.

6. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта, дължащи се на неволни системни или човешки грешки.

III. Характеристика на услугите

7. Услугите, предоставяни на Потребителите в Уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на Стоки в Интернет чрез Е-магазин с уеб адрес (URL) www.myherbs.bg

8. Стоките, предлагани за продажба в Е-магазина са свързани със здравето включително, но не само:

  • лечебни растения (билки)
  • билкови смеси с лечебни растения
  • студено пресовани масла
  • етерични масла
  • билкови спиртни екстракти
  • билкови воднo-спиртни екстракти
  • филтърни чайове
  • хранителни добавки
  • здравословни храни
  • билкова козметика и други

В описанието на всеки продукт е дадена информация за цената и съдържанието на Стоките, произхода и други основни характеристики на Стоки. Предлаганите Стоки, които са обозначени като “силно действащи” в Е-магазина, могат да бъдат закупени само от магазинa на място. Администраторът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани Стоки или да преустановява продажбата на определени продукти.

9. Администраторът предоставя, а Потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на Потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка Стока/услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през Е-магазина Стока.

10. Администраторът може да предоставя отстъпки за Стоките, предлагани в Е-магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от Администратора. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е видимо съобщението за отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

IV. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.

11. Потребителят може да поръчва Стоки от каталога в Е-магазина с кликване върху бутона „Купи” под изображението на избраната стока, следвайки указанията в Уебсайта за завършване на поръчка. Преди да финализира поръчката Потребителят следва да изрази своето съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за лични данни с клик върху бутоните “Съгласен съм с Общите условия на Уебсайта” и “Съгласен съм с Политиката за лични данни на Уебсайта”.

12. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки и тяхната крайна цена, да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

13. С потвърждаването на избраните в кошницата Стоки и начина на плащане, чрез бутона „Поръчване” и след получаването на имейл потвърждение от Администратора, поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

V. Цени. Плащане

14. Цените на Стоките, предлагани в Е-магазина са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси, като Администраторът си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по всяко време.

15. Цените на Стоките са валидни до датата, посочена в Е-магазина (ако е посочена крайна дата) или до последващата им промяна, извършена от Администратора.

16. Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.

17. Потребителят заплаща поръчката чрез наложен платеж или по друг начин, изрично посочен в Е-магазина. При наложен платеж стойността на поръчката (сума от закупен продукт/и и доставката) се заплаща на куриера при доставка. Подробности за начина на плащане, доставка и изпълнение на сключения договор от разстояние с покупката на избрани от Потребителя продукти се определя в настоящите Общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в Уебсайта на Администратора.

VI. Доставка

18. Доставката на Стоките се извършва от избрана от Потребителя куриерска фирма от списъка с доставчици в Е-магазина. Цената на доставката се определя в зависимост от избраната куриерска фирма, освен ако не е посочено друго от Администратора. Цената и времето за доставка се определят от Общите условията на избраната куриерска фирма. Услугата “Наложен платеж” изисква предаване на пълния размер от стойността на поръчката на куриера в момента на доставката. Потребителят следва да прегледа съдържанието на доставката, за да провери съответствието на доставените с поръчаните от него продукти. Ако пропусне да реализира това свое право, Потребителят би ограничил определени свои права при рекламации съгласно Раздел IX от настоящите Общи условия.

19. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако друго не е изрично указано в Е-магазина.

VII. Регистрация

20. Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в Уебсайта, тук (регистрация).

21. Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. Преди да създаде своя профил Потребителят следва да изрази своето съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за лични данни с клик върху бутоните “Съгласен съм с Общите условия на Уебсайта” и “Съгласен съм с Политиката за лични данни на Уебсайта”. С клик върху бутона „Регистрация”, Потребителят създава своя потребителски профил и декларира, че притежава дееспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в Уебсайта.

22. При регистрацията Потребителят трябва да въведе пълен, точен и актуален адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. След успешна регистрация, при всяка отделна поръчка, Потребителят има възможност да променя Своя телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи Свой представител за приемане на поръчката.

23. Покупка на Стоки от каталога в Е-магазина е възможна и без създаване на потребителски профил. Регистрацията в Е-магазина предоставя възможност на Потребителя да следи поръчките си в Своя профил, както и да получава по свой избор информационен бюлетин с новини и промоции.

VIII. Права и задължения на страните

24. Потребителят се задължава:

24.1. Да използва предлаганите в Уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди Администратора и други трети страни за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Администратора за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

24.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта.

24.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части Уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

24.4. Да се информира за промени в уебсайта, Е-магазина, услугите и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени.

25. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на Уебсайта.

26. Да не използва търговската марка на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора.

27. Потребителят има право:

27.1. Да използва законосъобразно Уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

27.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.

27.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и Уебсайта и да иска заличаване (изтриване) на своя профил.

27.4. Да върне закупените продукти при условията на Раздел VIII.

28. Администраторът има право:

28.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

28.2. Да блокира достъпа на Потребители и Посетители до Уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Посетители, Потребители или от лица, използващи техните профили, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

28.3. С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

28.4. Администраторът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.

28.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на Стоките/Услугите в Е-магазина като не дължи предварително уведомление на Потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.

29. Администраторът се задължава:

29.1. Да достави на Потребителя закупените Стоки, съгласно поръчката, направена в Е-магазина чрез куриерска фирма. Администраторът не носи отговорност за верността, точността, пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.

29.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на т. 31 в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Администратора за своя отказ от сключения договор.

26. Да не използва търговската марка на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора.

27. Потребителят има право:

27.1. Да използва законосъобразно Уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

27.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.

27.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

27.4. Да върне закупените продукти при условията на Раздел VIII.

28. Администраторът има право:

28.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

28.2. Да блокира достъпа на Потребители и Посетители до Уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Посетители, Потребители или от лица, използващи техните профили, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

28.3. С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

28.4. Администраторът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.

28.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на Стоките/Услугите в Е-магазина като не дължи предварително уведомление на Потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.

29. Администраторът се задължава:

29.1. Да достави на Потребителя закупените Стоки, съгласно поръчката, направена в Е-магазина чрез куриерска фирма. Администраторът не носи отговорност за верността, точността, пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.

29.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на т. 31 в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която ПоVIII. Право на отказ и връщане на закупена Стока

30. Потребителят има право на отказ, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на продукта. Не подлежат на връщане продукти, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Администратора от страна на Потребителя в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез мейл или по телефон.

31. След като е упражнил правото си по предходната точка, Потребителят е длъжен да върне на Администратора Стоката в 14-дневен срок от датата, на която Администраторът е уведомен за отказа, съгласно т. 30. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоката.

32. Върнатите Стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:

33.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други). Потребителят е уведомил Администратора за своя отказ от сключения договор.

33.2. Да не са употребявани.

33.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и Стоките документи, включително но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.

34. Потребителят се съгласява, Администраторът да му възстанови по банков път стойността на отказаните Стоки в 14-дневен срок, считано от датата на която е получил върнатите от Потребителя.

Стоки

X. Рекламации. Търговска гаранция

35. Стоките трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на Стока в Е-магазина. Приемането на стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й. Рекламации на закупени през Е-магазина Стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

35.1. При Стоки с дефекти или с нарушен търговски вид, Потребителят има право на замяна на Стоките. Доставчикът се ангажира да подмени дефектния продукт с нов, за своя сметка. В случай, че не е възможна замяна, Доставчикът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането.

35.2. Доставената Стока е различна от поръчаната. В тези случаи се прилага процедурата по предходната точка.

36. Не се уважават рекламации на Стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били ползвани или транспортирани по нецелесъобразен начин, или са били ремонтирани от Потребителя или от трето лице или които са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за използване на продукта.

37. Всички Стоки имат търговска гаранция от производителя обозначена на етикета. Потребителите имат право да предявят рекламация при несъответствие на закупена Стока с договора за продажба за привеждане на съответствие на потребителската Стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. При получаване на продукт с фабрични дефекти или със скрити недостатъци, които не могат да се забележат с обикновен преглед при получаването на Стоката, Потребителят има право на замяна с друг продукт от същия вид или с друг подобен. Рекламацията трябва да се предяви в срок до 14 дни от датата на получаване на Стоката. Администраторът се ангажира да подмени дефектната Стока с друга, за своя сметка. В случай, че не успее да замени дефектен продукт или да приведе продукта в съответствие с договора за продажба, Администраторът се задължава да уведоми Потребителя за това в разумен срок и да възстанови по банков път заплатената сума. Възстановяване на разноски по връщането на продукти е приложимо при основателни и одобрени рекламации.

XI. Отговорност

38. Администраторът не носи отговорност за:

38.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните Услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други Услуги, достъпни през Уебсайта;

38.2. Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя.

39. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

40. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез Е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.

41. Администраторът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Администратора и могат да бъдат удължени при необходимост.

42. В случай че Потребителите и Посетителите имат съмнение относно качеството на Стоките или съдържанието или надеждността на Уебсайта, те не трябва да използват услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят или Посетителят продължи да използва услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

XII. Условия за съхранение и ползване на билкови смеси и лечебни растения

43.  Лечебните растения(билки) и комбинациите между тях(билкови смеси) е необходимо да се съхраняват на сухо място, при стайна температура, без пряка слънчева светлина. Да се пази от достъп на малки деца.

С цел максимална безопастност и постигане на здравословен ефект с изцяло природни средства, лечебните растения не са обработвани допълнително с пестициди, хербициди, фунгоциди, нитрити, нитрати, амониев сулфат или други химикали, което дава възможност при неправилно съхранение на билките в домашни условия (повишена влажност, съхранение с храни, подправки или други благоприятни условия) за развитието на различни видове насекоми. В случай на установяване на паяжинки или други следи в пакетите с билки, е необходимо да се поставят във фризер при температура от -18С за около 24 часа, след което могат да се използват отново както за вътрешна, така и за външна употреба. По този начин се грантират лечебните свойства на растенията с изцяло екологични и природосъобразни процеси – бране от естествени находища или култивирани места, сушене, рязане и обработване, пакетиране и използване по указания начин.

При бременност, кърмене, увредено общо здравословно състояние, хронични и обострени болестни състояния или чувствителност към някоя от съставките на растенията или съдържанието на смесите преди употреба се консултирайте с Вашия лекар. Билките и билковите смеси не са лекарствени средства по смисъла на закона за лекарствените средства в хуманната медицина.

XIII. Защита на личните данни

44. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук.

45. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

XIV. Интелектуална собственост

46. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Администратора и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Услугите на Уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора. Използването на Услугите и на Уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

ХV. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

47. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: https://kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

XVI. Приложимо право

48. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и предоставените в него Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

В сила от 01.11.2021 г.

© БИЛКАРНИЦА | Всички права запазени